Ari Mononen: Yrityksemme ovat vastuullisuuden edelläkävijöitä – pidetään siitä kiinni

Vieraskynä

Muutosvauhti maailmassa on kiihtynyt viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ja muutos jatkuu myös
tulevaisuudessa kiihtyvänä. Samaan aikaan epävarmuus ja poliittiset jännitteet maailmassa ovat
lisääntyneet. Tämä asettaa myös yritystoiminnan uusien haasteiden eteen myös meillä Pohjois-Karjalassa.
Muutos on kuitenkin mahdollisuus, kun siihen varautuu hyvällä strategialla ja eri toimijoilla on yhteinen
näkemys mihin suuntaan halutaan mennä. Muuttuvassa maailmassa yritysten on kannettava
yhteiskuntavastuu, mutta samalla yhteiskunnan on kannettava yritysvastuu. Yritysvastuu on niitä toimia,
jolla yhteiskunta luo edellytykset vastuulliselle yritystoiminnalle. Näin yhdessä tekemällä pystymme
turvaamaan työpaikat ja maakuntana kasvamaan.


Maakunnassamme on alueen kokoon nähden suhteellisesti paljon merkittäviä perheyrityksiä. Huomioiden
maakuntamme sijainti Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin ja vientimarkkinoihin, on yritysten menestyksen kannalta tärkeää turvata maakuntamme saavutettavuus. Saavutettavuudessa yhteiskunnan yritysvastuu korostuu. Kuinka pystymme turvaamaan logistisen kilpailukyvyn. Maakuntamme on oltava saavutettavissa maantie- ja rautatieverkoston sekä lentoyhteyksien kautta. Saimaan kanavan ollessa pois käytöstä todennäköisesti hyvinkin pitkän ajan, on maakuntamme teollisuuden kuljetukset pystyttävä turvaamaan merisatamiin toimivan rautatieverkoston kautta. Tämä vaatii VR:ltä investointeja kalustoon ja samalla palvelutason parantamista. Rautatiekuljetukset ovat merkittävästi maantiekuljetuksia parempi vaihtoehto ympäristökuormituksen kannalta. Kaikki liikennemuotoja tarvitaan tasapuolisesti maakunnan veto- ja pitovoiman ylläpitämiseksi. Maakunnassamme on hieno luonto ja turvallinen asumisympäristö, jonka vuoksi ihmiset haluavat asua ja työskennellä täällä. On kuitenkin muistettava, että nuorilla perheellisillä työmatkustaminen maakunnasta maailmalle ei voi kuitenkaan tapahtua kahta vuorokautta pidemmillä yhteyksillä kuin muualta Suomesta. Lisäksi henkilömatkustamisen osalta saavutettavuus on maakuntamme matkailuyritysten elinehto. Lentoyhteydet ovat ratkaisevassa asemassa, kun maakunnan ulkopuoliset tai ulkomaiset yritykset miettivät investointeja Pohjois-Karjalaan.

Yksi suurimmista haasteista maakuntamme tulevaisuudelle ja kasvulla on osaavan työvoiman saatavuus.
Pula osaavasta työvoimasta kasvaa enenevässä määrin. Tällä hetkellä maakunnassamme valmistuvista
opiskelijoista vain pieni osaa jää työelämän palvelukseen maakuntaamme. Koulutuspaikkoja on riittävästi,
joten yhteiskunta on hoitanut oman vastuunsa. Yritysten on opiskelijoiden suhteen kannettava
yhteiskuntavastuuta ja samalla lisättävä maakuntamme pitovoimaa. Liike-elämän on markkinoitava itseään opiskelijoille ja tarjottava heille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Näin opiskelijat pääsevät integroitumaan maakuntaamme ja mahdollisuus heidän jäämisessä maakuntaamme paranee. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi meidän on varauduttava kansainvälisen työvoiman tarpeen kasvamiseen.

Maakunnassamme on paljon metsäteollisuutta. EU-asetus metsien ennallistamisesta vaikuttaa
metsäteollisuuden raaka-ainevirtoihin, jotka jaetaan Venäjän pakotteiden ja EU:n ennallistamisasetuksen
vuoksi uudelleen. Suomalaisen metsänhoito on erittäin korkealla tasolla ja olemme aina osanneet hoitaa
omia metsiämme paremmin kuin yleisesti muualla Euroopassa. Meidän metsäosaamisemme ansioista
olemme pystyneet kasvattamaan hiilinieluamme. Lisäksi on muistettava, että viimeaikainen inflaatiokehitys on nostanut raaka-aineiden hintoja, logistiikkakuluja ja erityisesti energiakustannuksia.

Meille on Pohjois-Karjalassa tärkeää, että pystymme tekemään yritysten kesken ja yritysten sekä
yhteiskunnallisten toimijoiden välillä hyvää yhteistyötä. Yhteistyö on voimavaramme ja sitä meidän tulee
vaalia. Maakuntamme yritykset ovat vastuullisuuden edelläkävijöitä. Vastuullisen yrityksen on oltava kannattava, jotta se pystyy investoimaan. Maakuntamme yritykset ovat investoineet omaa maakuntaa ja sen kasvuun. Vastuullinen yritys maksaa veronsa omaan maakuntaan. Meille pohjoiskarjalaisille yrityksille veronjalanjälki omaa maakuntaan on sydämenasia. Me pidämme työntekijämme tyytyväisenä ja heidän on hyvä asua maakunnassamme. Me haluamme kantaa vastuumme myös ympäristöstä minimoida toimintamme päästöt. Kaikissa investoinneissa ja tuotekehityksessä haemme koko ajan uusia ratkaisuja vähentääksemme ympäristökuormitusta.

Ari Mononen, hallituksen puheenjohtaja